1 June 2007 by decree of the mayor of Nizhny Novgorod, founded the Municipal Enterprise «Nizhny Novgorod Metro».